Anh/chị vẫn có thể đi được và cần làm những thủ tục sau: Hãy đến trụ sở công xã hoặc phường nơi Quý khách cư trú hoặc tạm trú dài hạn, Quý khách xin một giấy chứng nhận xác nhận nhân thân của công an phường xã nơi cư trú có ảnh đóng dấu giáp […]